Regulamin dyscyplinarny Klubu BridgeNET

REGULAMIN DYSCYPLINARNY
Klubu „BridgeNET”

Niniejszy Regulamin normuje zasady powoływania organów uprawnionych do orzekania kar oraz zasady ich działania i tryb postępowania. Regulamin określa katalog przewinień oraz rodzaje kar dla zawodników, sędziów i działaczy klubu „BridgeNET” za przewinienia dyscyplinarne.

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Przez dyscyplinę w rozumieniu niniejszego Regulaminu w klubie „BridgeNET” – należy pojmować przestrzeganie przez zawodników, sędziów oraz administrację klubu, statutu, uchwał, zarządzeń, regulaminów oraz innych przepisów nadrzędnych władz sportowych oraz zasad fair play.

§ 2

Przewinieniem dyscyplinarnym w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest naruszenie przepisów określonych w § 1, norm etycznych obowiązujących w sporcie, naruszenie zasad współżycia społecznego, a także naruszenie innych obowiązujących przepisów, jeżeli czyn pozostaje w związku z uczestnictwem w zawodach brydża sportowego.

§ 3

Postępowanie dyscyplinarne wszczyna się w przypadku ujawnienia wykroczenia dyscyplinarnego, niezależnie od innego postępowania toczącego się przeciwko obwinionemu poza ruchem sportowym.

§ 4

Prawo składania wniosków o wszczęcie postępowania w stosunku do naruszających przepisy ma każdy zawodnik, sędzia i działacz, a także każdy organ statutowy PZBS.

 

ROZDZIAŁ II

RODZAJE KAR

§ 5

1.  Rodzaje nakładanych kar stosowane przez wydział dyscypliny:

–  ostrzeżenie,

–  upomnienie,

–  zawieszenie,

–  okresowe wykluczenie z klubu „BridgeNET”,

–  definitywne wykluczenie z klubu „BridgeNET”,,

–  przekazanie sprawy do Wydziału Dyscypliny PZBS.

–     pozbawienie zawodnika lub pary tytułu mistrza, wicemistrza Polski, zdobytego Pucharu Polski w rozgrywkach internetowych itp.,

–     zakaz sędziowania zawodów brydżowych prowadzonych w internecie w ramach klubu „BridgeNET”

–     zakaz piastowania określonych funkcji sportowych lub społecznych w klubie „BridgeNET”,

–     ogłoszenie orzeczenia o ukaraniu dyscyplinarnym na stronie klubu „BridgeNET”,

–     zawieszenie godności honorowych: odznaczenia, nagrody, członkostwo honorowe,

–     odebranie godności honorowych: odznaczenia, nagrody, członkostwo honorowe.

ROZDZIAŁ III

ZADANIA STATUTOWE ZWIĄZKU

§ 6

1.    Zadania w zakresie postępowania dyscyplinarnego – realizowane są przez Wydział Dyscypliny składający się z trzech osób: przewodniczącego i członków komisji, których powołuje i odwołuje zarząd klubu „BridgeNET”. Wydział rozpatruje przewinienia dyscyplinarne i orzeka w trzyosobowym składzie, a w przypadku nieobecności członka komisji z przyczyn losowych lub innych prezes klubu „BridgeNET”, na wniosek przewodniczącego Wydziału Dyscypliny, doraźnie uzupełnia skład orzekający o dodatkową osobę.

2.    Do orzekania w sprawach przewinień dyscyplinarnych uprawnione są następujące organy:

a)       Sąd Koleżeński klubu „BridgeNET”,

b)       Wydział Dyscypliny klubu „BridgeNET”,,

c)        Zarząd klubu „BridgeNET”,.

3.    Sąd Koleżeński klubu „BridgeNET”,w trzyosobowym składzie powołuje i odwołuje zarząd klubu „BridgeNET”. W przypadku nieobecności któregoś członka Sądu Koleżeńskiego z przyczyn losowych lub innych Zarząd klubu „BridgeNET”, doraźnie uzupełnia skład orzekający o dodatkową osobę.

4.    Przewodniczący Wydziału Dyscypliny klubu „BridgeNET”,, jak również przewodniczący Sądu Koleżeńskiego klubu „BridgeNET” ma prawo wyznaczyć ze składu komisji i zespołu jedną osobę do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w celu potwierdzenia popełnienia przewinienia dyscyplinarnego.

§ 7

1.    Każdy organ dyscyplinarny posiada władzę dyscyplinarną według kompetencji dyscyplinarnych określonych w niniejszym Regulaminie.

2.  Do orzekania w sprawach dyscyplinarnych w I instancji uprawnione są:

a)   Sąd Koleżeński klubu „BridgeNET”, odnośnie zawodników zrzeszonych w klubie „BridgeNET”,

b)   Wydział Dyscypliny klubu „BridgeNET”, w stosunku do wszystkich osób fizycznych i prawnych zrzeszonych w klubie „BridgeNET”, jeżeli przewinienie dyscyplinarne nastąpiło na zawodach innych niż internetowe.

3.  Organami właściwymi do orzekania w sprawach dyscyplinarnych II instancji są:

a)   Wydział Dyscypliny klubu „BridgeNET”, w sprawach orzekanych w I instancji przez Sąd Koleżeński WZBS, jeżeli Sąd Koleżeński WZBS orzekł karę dyskwalifikacji dłuższą niż 1 miesiąc,

b)   Zarząd klubu „BridgeNET”, w sprawach orzekanych w I instancji przez Wydział Dyscypliny klubu „BridgeNET”,.

4.    Ostateczne decyzje dyscyplinarne organów klubu „BridgeNET”, mogą być zaskarżane do odpowiednich organów PZBS

ROZDZIAŁ IV

ZASADY I WYMIAR KARANIA

§ 8

1.  Za popełnione przewinienia dyscyplinarne wymierza się kary dyscyplinarne. Za jedno przewinienie dyscyplinarne może być wymierzona co najwyżej jedna kara.

2.  W razie popełnienia kilku przewinień dyscyplinarnych jednocześnie wymierza się karę łączną, która winna uwzględniać wszystkie przewinienia.

§ 9

1.    Obok kary zasadniczej wymierzyć można jedną lub więcej kar dodatkowych. Kara dodatkowa nie może być wymierzona bez orzeczenia kary podstawowej.

2.    W przypadku gdy obok – określonej w czasie – kary zasadniczej wymierzona została kara dodatkowa, bieg tych kar jest równoległy.

§ 10

1.    Kary dyskwalifikacji, zawieszenia, wykluczenia i zakazu piastowania określonych funkcji sportowych lub społecznych, wymierza się czasowo (miesiące, lata, lub datę od – do) lub dożywotnio.

2.    Na wniosek ukaranego, kara może być częściowo darowana, skrócona lub zawieszona przez organ dyscyplinarny, który wydał orzeczenie, jedynie w przypadku spełnienia następujących warunków:

a)       ukarany odbył co najmniej połowę kary,

b)       w okresie dyskwalifikacji zachowanie ukaranego nie budziło zastrzeżeń.

3.    Wykonanie kary dyskwalifikacji (poza zawodnikiem) wobec pozostałych podmiotów określonych w § 1 takich jak: sędziowie i działacze polega na zakazie:

a)   pełnienia roli organizatora turnieju i sędziego zawodów,

c)        pełnienia innych funkcji związanych z działalnością brydżową.

4.    Karę wykluczenia ze klubu „BridgeNET” można orzec tylko w przypadku rażącego naruszenia statutu, regulaminów i uchwał klubu „BridgeNET”,.

5.    Karę uważa się za odbytą po upływie okresu, na jaki została orzeczona lub po upływie okresu, na jaki zawieszono jej wykonanie.

6.    W przypadku popełnienia przez ukaranego wykroczenia dyscyplinarnego w czasie zawieszenia kary, zawieszenie uważa się za niebyłe, a organ dyscyplinarny wymierzając karę za nowe przewinienie, wydaje orzeczenie co do łącznej kary za oba czyny. Orzeczona kara nie może być niższa niż kara będąca dotychczas w zawieszeniu i podlega wykonaniu w całości.

§ 11

1.    Czas trwania dyskwalifikacji biegnie od dnia określonego w orzeczeniu wydanego przez właściwy organ dyscyplinarny.

2.    Ewentualne odwołanie nie przerywa okresu dyskwalifikacji.

3.    Właściwy organ dyscyplinarny może w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przewinieniu zawiesić obwinionego do czasu wydania orzeczenia. Okres zawieszenia wlicza się do orzeczonej kary.

4.    Zawieszenie biegnie od dnia podjęcia uchwały. Od uchwały o zawieszeniu przysługuje zainteresowanemu możliwość odwołania się do organu II instancji w terminie 7 dni od daty otrzymania decyzji o zawieszeniu, przy czym złożenie odwołania nie przerywa zawieszenia.

§ 12

Nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza się, gdy:

a)         zarzucony czyn nie nosi cech przewinienia dyscyplinarnego,

b)     obwiniony w chwili popełnienia czynu nie był osobą fizyczną lub prawną określoną w § 1 niniejszego Regulaminu,

c)         obwiniony zmarł,

d)         nastąpiło przedawnienie orzekania.

ROZDZIAŁ V

PODSTAWOWE PRZEWINIENIA DYSCYPLINARNE I WYMIAR KAR 

§ 13

1.  Zawodnik podlega następującym karom za:

a)   niesportowe zachowanie się w trakcie turnieju lub w innych miejscach związanych z zawodami – upomnienie, zawieszenie do 12 miesięcy lub wykluczenie z klubu,

b)   zachowanie zakłócające przebieg zawodów lub naruszające dobre obyczaje – upomnienie, zawieszenie do 12 miesięcy lub wykluczenie z klubu,

c)    znieważenie innych uczestników zawodów – upomnienie, zawieszenie do 12 miesięcy lub wykluczenie z klubu,

d)   niezastosowanie się do poleceń sędziego lub innej osoby uprawnionej do wydawania poleceń związanych z zawodami – upomnienie, zawieszenie do 12 miesięcy lub wykluczenie z klubu,

 

e)   wycofanie się z turnieju bez powiadomienia sędziego lub organizatora – upomnienie, zawieszenie do 12 miesięcy lub wykluczenie z klubu,

f)    występowanie pod innym nazwiskiem – upomnienie, zawieszenie do 2 lat lub wykluczenie z klubu,

g)    udział w zawodach w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających – upomnienie, zawieszenie do 2 lat lub wykluczenie z klubu,

h)   podjęcie działania w celu uzyskania informacji o rozkładzie kart lub rezultacie niegranego rozdania, dla jego wykorzystania – upomnienie, zawieszenie do 2 lat lub wykluczenie z klubu,

i)    używanie nielegalnych sposobów informowania partnera w czasie gry lub za namawianie do takich czynów – upomnienie, zawieszenie do 2 lat lub wykluczenie z klubu,

j)    świadome stosowanie sekwencji licytacyjnych i sposobów wistowania niezgodnych z kartą konwencyjną albo udzielanymi wyjaśnieniami – upomnienie, zawieszenie do 2 lat lub wykluczenie z klubu,

k)    uzgodnienie lub próba uzgodnienia fałszywego wyniku – upomnienie, zawieszenie do 3 lat lub wykluczenie z klubu,

l)    pomówienie gracza – upomnienie, zawieszenie do 2 lat lub wykluczenie z klubu,

m)  znieważenie sędziego lub innych osób funkcyjnych – upomnienie, zawieszenie do 3 lat lub wykluczenie z klubu,

n)   umyślne dokonanie fałszywego zapisu w protokole lub za rozmyślne wprowadzenie w błąd sędziego co do rzeczywistego rezultatu gry lub za współudział w takim postępowaniu – upomnienie, zawieszenie do 3 lat lub wykluczenie z klubu,

o)   naruszenie porządku publicznego – zawieszenie od 6 miesięcy do kary bezwzględnego wykluczenia,

p)   udział w zawodach w okresie zawieszenia – kolejne zawieszenie do 3 lat,

r)    złożenie fałszywych zeznań lub oświadczeń przed organem Związku, zarówno w formie pisemnej jak i ustnej, za zacieranie dowodów winy innych osób, za celowe utrudnianie prowadzenia postępowania dyscyplinarnego – upomnienie, zawieszenie do 3 lat lub wykluczenie z klubu.

3.  Odpowiedzialność sędziego za:

a)   zaniedbanie obowiązków sędziego – od 6 miesięcy do bezwzględnego zawieszenia praw sędziowskich,

b)   pełnienie funkcji w stanie nietrzeźwym – od 12 miesięcy dyskwalifikacji do bezwzględnego zawieszenia praw sędziowskich,

c)    świadome dopuszczenie do udziału w zawodach osoby zdyskwalifikowanej lub takiej, w stosunku do której władze Związku wydały zakaz udziału w imprezach pod jego patronatem –  upomnienie, zawieszenie do 2 lat lub wykluczenie z klubu,

d)   udział w zawodach lub wykonywanie obowiązków sędziowskich w okresie dyskwalifikacji lub bez licencji sędziego – dyskwalifikacja do 2 lat,

e)   fałszowanie wyników zawodów – od 2 lat do dożywotniej dyskwalifikacji.

4.  Odpowiedzialność osób piastujących różne funkcje za:

a)       uczestnictwo w uzgadnianiu fałszywych wyników gry – od 12 miesięcy zawieszenia ,

b)   pełnienie funkcji w stanie nietrzeźwym – od 12 miesięcy zawieszenia do dożywotniego zakazu pełnienia funkcji,

c)        fałszowanie wyników zawodów – od 2 lat do bezwzględnego wykluczenia.

5.    Za poszczególne przewinienia określone w pkt 1 w trakcie zawodów sędzia, może wykluczyć uczestnika z zawodów, zawiadamiając o tym w terminie 3 dni właściwy organ dyscyplinarny.

6.    W przypadku usunięcia zawodnika z turnieju właściwy organ dyscyplinarny może w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia zawiesić obwinionego do czasu wydania orzeczenia. Okres zawieszenia wlicza się do orzeczonej kary.

7.    Ponowne popełnienie tego samego wykroczenia przez tego samego zawodnika pozwala stosować wyższe kary od powyższych do wykluczenia z klubu „BridgeNET”.

§ 14

Przewinienia wymienione w § 13 traktuje się jako podstawowe. Wszelkie inne, uznane przez organ dyscyplinarny za naganne, podlegają orzecznictwu według uznania w odniesieniu do wymienionych powyżej.

§ 15

Organ dyscyplinarny ma prawo zwrócić uwagę za przewinienia dyscyplinarne, podlegające jego jurysdykcji w formie ostrzeżenia. Wydanie ostrzeżenia nie wymaga przeprowadzenia całego postępowania dyscyplinarnego. Ostrzeżenie stosuje się w przypadkach naruszenia mniejszej wagi. Od ostrzeżenia nie przysługuje środek odwoławczy.

§ 16

W postępowaniu dyscyplinarnym klubu „BridgeNET” obowiązuje zasada dwuinstancyjności.

ROZDZIAŁ VI

POSTĘPOWANIE DYSCYPLINARNE

 § 17

1.    Postępowanie dyscyplinarne powinno być zakończone jak najszybciej, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty złożenia wniosku lub uzyskania informacji o popełnieniu przewinienia.

2.    W przypadku postępowania zawiłego, wymagającego dłuższego okresu, organ dyscyplinarny zwraca się do prezesa klubu „BridgeNET” o przedłużenie czasu prowadzonego postępowania. Prezes klubu „BridgeNET”  może przedłużyć czas prowadzenia postępowania dyscyplinarnego maksymalnie do 6 miesięcy.

3.    Postępowanie odwoławcze II instancji należy przeprowadzić w każdej sprawie w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia wniosku z odwołaniem.

4.    W przypadku niedotrzymania terminów przez:

a)       organ dyscyplinarny I instancji sprawę przejmuje Wydział Dyscypliny klubu „BridgeNET”,

b)   organ dyscyplinarny II instancji odwołanie uważa się za rozpatrzone z wynikiem pozytywnym dla odwołującego się.

§ 18

1.  Stronami w postępowaniu dyscyplinarnym są:

a)       wnioskodawca,

b)       obwiniony.

2.  Obwinionym jest osoba, przeciwko której złożono wniosek o ukaranie.

3.    Obwiniony może mieć obrońcę, którym może być tylko osoba fizyczna, będąca aktywnym uczestnikiem życia brydżowego w Polsce, wybrana przez obwinionego, godna zaufania i dopuszczona przez przewodniczącego organu orzekającego do czynności obrończych.

4.  Wnioskodawcą jest osoba składająca wniosek o ukaranie.

5.    Wnioski o ukaranie mogą składać zawodnik, sędzia, działacz, każdy organ statutowy PZBS oraz inna osoba prawna bądź fizyczna występująca w sprawach stanowiących działalność klubu „BridgeNET”.

§ 19

Postępowanie dyscyplinarne jest prowadzone zgodnie z zasadą jawności dla obu stron postępowania. Zasada ta nie dotyczy narady i głosowania nad orzeczeniem. Dopuszcza się niejawne posiedzenia z ważnych względów, o czym decyduje przewodniczący organu dyscyplinarnego. Powód wyłączenia jawności musi być podany stronom do wiadomości.

§ 20

1.    Postępowanie dyscyplinarne wszczyna się niezwłocznie po uzyskaniu materiałów uzasadniających podejrzenie popełnienia przewinienia oraz po sprawdzeniu pod względem formalnym i merytorycznym złożonego wniosku.

2.    Postanowienie z uzasadnieniem o wszczęciu lub odmowie wszczęcia postępowania wydaje przewodniczący organu dyscyplinarnego i powiadamia strony. Powiadomienie może być dostarczone pisemne lub drogą elektroniczną.

3.    Jeżeli zachodzą uzasadnione wątpliwości co do bezstronności członka organu dyscyplinarnego, wyłącza się go od rozpatrywania sprawy.

4.    Każdy członek organu dyscyplinarnego zobowiązany jest do bezstronnej oceny faktów i dowodów oraz zachowania tajemnicy przebiegu postępowania w tym narady i głosowania nad orzeczeniem.

5.    Członkowie organów dyscyplinarnych nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności dyscyplinarnej w związku z uczestnictwem i działalnością w tych organach.

6.    W toku postępowania każda ze stron ma prawo do czynnego udziału w postępowaniu, w tym do składania wyjaśnień i wniosków oraz oświadczeń co do stwierdzeń strony przeciwnej.

7.    Na żądanie organu dyscyplinarnego strony obowiązane są przedstawiać dowody i udzielać pisemnych odpowiedzi organom dyscyplinarnym. W przypadku niewykonywania lub opieszałego wykonywania tych obowiązków organ dyscyplinarny może nałożyć karę z katalogu kar określonych w niniejszym Regulaminie.

8.    Dowodem w sprawie może być wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem i może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy. W szczególności dowodem mogą być: zeznania świadków lub stron, dokumenty, opinie, w tym protokoły zeznań lub wyjaśnień, sporządzone w toku prowadzonego postępowania – sporządzone wcześniej i załączone do wniosku.

9.    Przewodniczący Wydziału Dyscypliny klubu „BridgeNET” lub zespołu orzekającego, zawiadamia zainteresowane strony pisemnie, elektronicznie lub ustnie podczas turnieju w obecności sędziego o przysługującym im prawie udziału w posiedzeniu. Strony winny być zawiadomione na co najmniej 3 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.

10.  Jeżeli strona była prawidłowo powiadomiona o terminie posiedzenia, jej nieobecność nie stoi na przeszkodzie w rozpoznaniu sprawy i wydaniu orzeczenia.

11.  Dopuszcza się prowadzenie postępowania drogą elektroniczną lub przy użyciu innych środków komunikacji dwustronnej. Zeznania i wyjaśnienia świadków zdarzenia, stron oraz inne dokumenty mogą być składane w formie poczty elektronicznej. Do autoryzacji tych dokumentów wystarczy potwierdzenie tożsamości osoby składającej wyjaśnienia.

ROZDZIAŁ VII

ORZECZENIA

§ 21

1.    Po zakończeniu postępowania przewodniczący ogłasza stronom sentencję orzeczenia, podając jednocześnie tryb i termin odwołania od orzeczenia.

2.  Sentencja orzeczenia powinna zawierać:

a)   skład zespołu orzekającego, który je wydał, z podaniem imienia i nazwiska przewodniczącego oraz członków,

b)       datę i miejsce wydania orzeczenia,

c)        imię i nazwisko obwinionego,

d)       określenie czynu zarzucanego obwinionemu,

e)       orzeczenie o winie lub jej braku,

f)        orzeczenie o karze lub uniewinnieniu.

3.  Nieobecność stron nie wstrzymuje ogłoszenia orzeczenia.

4.    Dopuszcza się zapoznanie stron z orzeczeniem, przesyłając je w formie pisemnej lub elektronicznej lub odczytując je telefonicznie.

§ 22

1.  Orzekający organ dyscyplinarny może:

a)   umorzyć postępowanie, jeżeli nie zebrano dostatecznych dowodów, że popełnione zostało przewinienie dyscyplinarne,

b)   odstąpić od wymierzenia kary, gdy przemawiają za tym istotne okoliczności łagodzące lub inne ważne względy (np. wiek obwinionego).

2.    W obu wyżej wymienionych przypadkach organ dyscyplinarny wydaje postanowienie z uzasadnieniem, którego odpis udostępnia stronom.

ROZDZIAŁ VIII

ŚRODKI ODWOŁAWCZE I POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

§ 23

1.    Od orzeczenia organu dyscyplinarnego I instancji stronom przysługuje odwołanie do organu dyscyplinarnego II instancji.

2.    Odwołanie wnosi się na piśmie w terminie 14 dni za pośrednictwem organu, który wydał orzeczenie licząc od dnia następnego po dniu ogłoszenia orzeczenia, a jeśli obwiniony nie był obecny na posiedzeniu organu dyscyplinarnego, po dniu doręczenia odpisu orzeczenia (pisemnie lub elektronicznie).

3.  Orzeczenie, które nie zostanie zaskarżone w terminie staje się prawomocne.

4.    Organ dyscyplinarny I instancji po zapoznaniu się z odwołaniem, jeżeli uzna, że zasługuje ono na uwzględnienie, w terminie 7 dni może wydać nowe orzeczenie (w I instancji), zawiadamiając o tym strony. W przeciwnym wypadku akta sprawy wraz z odwołaniem w terminie 7 dni przesyła do organu dyscyplinarnego II instancji.

§ 24

1.    Od orzeczonej kary bezwzględnego wykluczenia z klubu „BridgeNET” ukaranemu przysługuje prawo odwołania się do zarządu PZBS.

2.    Odwołanie należy złożyć do zarządu PZBS w terminie 30 dni od daty wydania orzeczenia o ukaraniu przez organ dyscyplinarny.

§ 25

1.  Organ dyscyplinarny II instancji, rozpoznając odwołanie, może:

a)       zatwierdzić zaskarżone orzeczenie,

b)       uchylić w całości lub w części zaskarżone orzeczenie,

c)        uchylić zaskarżone orzeczenie i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia.

2.    Organ dyscyplinarny II instancji może z urzędu w trybie nadzoru zmienić orzeczenie I instancji lub przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia, jeżeli uzna, że jest ono sprzeczne z przepisami niniejszego Regulaminu.

§ 26

Rozpoznając sprawę przekazaną do ponownego rozpatrzenia, organ dyscyplinarny I instancji związany jest wskazówkami zawartymi w orzeczeniu II instancji.

§ 27

1.    Organ dyscyplinarny II instancji rozpoznaje sprawę na podstawie materiału dowodowego zebranego w I instancji.

2.    W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przeprowadzenie postępowania uzupełniającego przez organ dyscyplinarny II instancji.

§ 28

Orzeczenia organu dyscyplinarnego II instancji są prawomocne.

ROZDZIAŁ IX

PRZEDAWNIENIE i ZATARCIE KARY

§ 29

Przedawnienie orzekania następuje po upływie dwóch lat od daty popełnienia przewinienia dyscyplinarnego.

§ 30

1.    Po upływie dwóch lat, licząc od daty zakończenia odbywania kary, kara zostaje wykreślona z ewidencji kar. Wykreślenia dokonuje organ, który orzekł karę.

2.    Kara upomnienia ulega skreśleniu z kartoteki osobowej po upływie roku od jej prawomocnego wymierzenia.

3.    Po skreśleniu adnotacji o karze z kartoteki osobowej, ukaranie uważa się za niebyłe.

ROZDZIAŁ X

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 31

Prawo interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi klubu „BridgeNET”.

§ 32

Tracą moc dotychczas obowiązujące regulaminy i przepisy dyscyplinarne.

 

Do czasu zatwierdzenia regulaminu przez Wydział Dyscypliny PZBS treść niniejszego regulaminu może ulec zmianie.

 

Odwiedza nas 18 gości oraz 0 użytkowników.