Klauzula informacyjna

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną komunikacją jest Polski Związek Brydża Sportowego (dalej: „PZBS”) z siedzibą przy ul. Złotej 7/3, 00-019 Warszawa, tel.: (22) 827 24 29.
  2. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się w następujący sposób: iod.pzbs@dpag.pl
  3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwia prowadzenie z Panem/Panią komunikacji w celu rozwiązania sprawy, które komunikacja dotyczy.
  4. Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w celach prowadzenia komunikacji drogą mailową, lub telefoniczną służącej rozwiązaniu sprawy, której dotyczy komunikacja, co stanowi uzasadniony interes PZBS na podstawie art. 6 ust. 1. lit. f Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). PZBS w swoim prawnie uzasadnionym interesie może przetwarzać dane również w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (podstawa prawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z PZBS w charakterze wykonawcy w związku z obsługą systemu informatycznego w tym w szczególności poczty elektronicznej. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom w celach komercyjnych.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu istnienia celu dla którego są przetwarzane tj. rozwiązania sprawy, której dotyczy komunikacja pomiędzy Panią/Panem a PZBS. PZBS zastrzega jednak możliwość przechowywania Pana/Pani danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez okres właściwy dla przedawnienie roszczeń i czynów karalnych wynikający z przepisów prawa.
  7. W granicach przepisów prawa posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadku, gdy PZBS przetwarzana je w celu wynikającym z jego prawnie uzasadnionego interesu.
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez PZBS narusza przepisy RODO.

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.