Regulamin zawodów organizowanych na platformie BBO pod patronatem PZBS

BridgeNET jest prowadzony przez

Polski Związek Brydża Sportowego, ul. Złota 7/3, 00-019 Warszawa
NIP: 5251656918, REGON: 000866490, KRS 525-16-56-918

Niniejsze zasady mają na celu dostosowanie obowiązujących regulacji PZBS do warunków gry na Bridge Base Online. Zastępują odpowiednie zapisy istniejących regulaminów (np. Regulaminu Zawodów PZBS).

1. Informowanie przeciwników o stosowanym systemie.

Zgodnie z Polityką Systemową pary stosujące „systemy niebieskie” lub „szczególne uzgodnienia partnerów” mają obowiązek przed rozpoczęciem gry poinformować przeciwników o swoich uzgodnieniach. Taka wiadomość powitalna z informacją o systemie jest zalecana również w przypadku par stosujących typowe systemy; powinna zawierać informację nie tylko o systemie licytacyjnym, ale też o uzgodnieniach wistowych.

Komentarz:

Zgodnie z Międzynarodowym Prawem Brydżowym “szczególne uzgodnienie partnerów jest to uzgodnienie, którego znaczenie (…) może być dla znacznej liczby graczy biorących udział w zawodach nieoczekiwane i niełatwe do zrozumienia”.

Polityka Systemowa PZBS uszczegóławia tę definicję, podając przykłady szczególnych uzgodnień partnerów:

  • silne otwarcie 1♣;
  • przygotowawcze otwarcie 1♦;
  • otwarcie 2♣/♦/♥ jako blok na obu kolorach starszych;
  • otwarcie 1BA wskazujące układ inny niż zrównoważony lub siłę spoza zakresu 11-18 PC;
  • transferowe odpowiedzi na otwarcie partnera (zarówno w licytacji jednostronnej, jak i po interwencji);
  • kontra bi, antykontra;
  • konwencje brązowe, tj. np. alternatywne blokujące otwarcia inne niż wilkosz/multi (w wielu zawodach stosowanie konwencji brązowych jest niedozwolone).

2. Zasady alertowania.

Reguły określające, które zapowiedzi wymagają alertowania, znajdują się w regulaminie „Zasady Alertowania”. W przypadku gry na BBO przyjmuje się zasady jak przy grze na żywo z użyciem zasłon (tj. zapowiedzi powyżej 3BA oraz kontry nie są zwolnione z alertowania – należy alertować je, gdy mają nietypowe znaczenie).

Komentarz:

Warto zauważyć, że Zasady Alertowania to nie tylko szczegółowe regulacje, w których opisano, które zapowiedzi trzeba alertować, a których nie trzeba. Dokument zawiera też obszerną preambułę opisującą ogólne zasady, takie jak:

  • w sekwencjach, które nie są szczegółowo omówione w Zasadach Alertowania, należy alertować odzywki sztuczne oraz te odzywki naturalne, które mogą być dla przeciwników zaskakujące (np. ze względu na niestandardowy zakres forsingu);
  • w wątpliwych sekwencjach zaleca się alertowanie – nadmiarowy alert jest mniej szkodliwy niż brak alertu (w rozgrywkach na BBO praktycznie zupełnie nieszkodliwy, dlatego tutaj tym bardziej zachęcamy do jak najczęstszego stosowania alertu).

3. Procedura alertowania, zadawania pytań i udzielania wyjaśnień.

a) Gdy zapowiedź wymaga alertu (zgodnie z punktem 2 powyżej), obowiązek alertowania spoczywa na zawodniku, który licytuje tę zapowiedź. Alert musi być zaznaczony przed zalicytowaniem zapowiedzi.

b) Zaleca się, by gracz alertujący wpisał znaczenie alertowanej zapowiedzi, nie czekając na pytanie przeciwnika, najlepiej przed zalicytowaniem tej zapowiedzi.

c) Zawodnik ma prawo zapytać o znaczenie każdej zapowiedzi przeciwnika. Jeżeli zapowiedź nie została zaalertowana, właściwą metodą zadawania pytań jest prywatna wiadomość do przeciwnika, który zalicytował tę zapowiedź. Gracz, któremu zadano pytanie, ma obowiązek odpowiedzieć w prywatnej wiadomości do pytającego lub uzupełnić wyjaśnienie w odpowiednim okienku.

d) Zawodnik powinien pytać o znaczenie zapowiedzi tego przeciwnika, który ją zalicytował. Niewłaściwym jest pytanie partnera o znaczenia zapowiedzi w celu sprawdzenia, czy nie nastąpiło nieporozumienie.

Komentarz:
a) Zgodnie z przepisem 21B1a brak bezzwłocznego alertu stanowi błędną informację. Dlatego wymaga się przynajmniej alertu przed zalicytowaniem zapowiedzi. Przy tym wskazane jest, żeby od razu udzielić wyjaśnienia, czyli zalecana procedura jest taka: zawodnik wpisuje wyjaśnienie swojej zapowiedzi, a dopiero później ją licytuje.

b&c) Zawodnik wyjaśniający znaczenie zapowiedzi powinien to czynić w sposób jak najbardziej pełny. To samo dotyczy uzgodnień wistowych.

c) Interfejs BBO umożliwia pytanie o znaczenie licytacji poprzez kliknięcie w zalicytowaną zapowiedź. Jednak użycie tej opcji powoduje, że również drugi z przeciwników widzi odpowiedź i może domyślać się, że jego partner zadał pytanie. W ten sposób dochodzi do przekazania nielegalnej informacji. Zawodnik zapytany o znaczenie zapowiedzi powinien odpowiedzieć również w prywatnej wiadomości; może jednak z własnej woli wpisać wyjaśnienie w sposób widoczny dla obu przeciwników (to jego wybór, więc w takim przypadku  nie ma mowy o nielegalnej informacji pomiędzy przeciwnikami).

d) Zawodnik nie ma prawa badać w ten sposób, czy w licytacji przeciwników było nieporozumienie.

4. Wycofanie zapowiedzi lub zagrania jeśli jest dozwolone w ustawieniach

Możliwość cofnięcia swojego zagrania lub zapowiedzi służy do korygowania przypadkowych kliknięć (ang. misclick), nie do zmiany decyzji. Przeciwnicy zgadzając się na cofnięcie zagrania lub zapowiedzi zakładają, że mają do czynienia z błędem mechanicznym. Jeśli po rozegraniu rozdania sędzia uzna, że nastąpiła zmiana decyzji brydżowej, przywraca sprawiedliwość, orzekając rezultat rozjemczy.

5. Deklaracje.

W przypadku odrzucenia deklaracji rozgrywka jest kontynuowana, jednak sędzia ma prawo orzec wynik rozjemczy, gdy uzna, że odrzucenie deklaracji miało wpływ na wybór linii późniejszej rozgrywki.

6. Namysły i wypadnięcia z tempa.

Warunki techniczne rozgrywania zawodów przez Internet często uniemożliwiają rozstrzygnięcie, czy opóźnienie w zalicytowaniu zapowiedzi lub zagrania karty wynika z namysłu, czy też jest wynikiem opóźnienia w komunikacji sieciowej. Zawodnicy przy stole powinni założyć, że ewentualne opóźnienie wynika z warunków technicznych, i nie powinni wyciągać żadnych informacji z tego faktu. Niemniej, w niektórych sytuacjach oczywiste jest, że opóźnienie wynika z namysłu, np.: transmisja wideo jest płynna, serwis pokazuje jakość połączenia z graczami przy stole (tzw. “ping”), opóźnienia pojawiają się regularnie, jedynie w pozycjach decyzyjnych.

7. Podejrzenia o nieuczciwą grę.

Informacje o podejrzeniach należy przekazywać do sędziego turnieju lub do Komisji Etyki.