Regulamin sportowy BridgeNET

I. Zasady ogólne

 1. Turnieje klubowe BridgeNETsą przedsięwzięciem organizacji zawodów brydża sportowego z wykorzystaniem Internetu.
 2. Turnieje klubowe BridgeNETorganizowane są pod egidą Polskiego Związku Brydża Sportowego.
 3. Partnerem PZBS w organizacji turniejów klubowych BridgeNET jest Bridge Base Online (BBO).
 4. W rozgrywkach BridgeNET  w zakresie możliwym do zastosowania w rozgrywkach internetowych obowiązują MPB 2017Regulamin Zawodów PZBSPolityka Systemowa PZBSZasady Alertowania PZBSRegulamin Klasyfikacyjny PZBS oraz niniejsze przepisy.

II. Uczestnictwo w turniejach klubowych BridgeNET.

 1. Każdy zawodnik przed pierwszym udziałem w turnieju, musi się zarejestrować na stronie www.bridgenet.pl.
 2. Turnieje klubowe BridgeNETmają nazwę pzbs_pl i odbywają się na platformie Bridge Base Online  http://www.bridgebase.com/
 3. Rejestrując się do turnieju pzbs_pl zawodnik wypełnia swój profil wpisując imię, nazwisko i PID z Cezara.
 4. Zawodnicy nie przestrzegający tego obowiązku lub podający nieprawidłowe dane mogą zostać niedopuszczeni do udziału w zawodach, niezależnie od poniesionej opłaty za turniej.
 5. Opłaty za uczestnictwo w turniejach dokonuje się w BB$, które każdy gracz zobowiązany jest zakupić indywidualnie poprzez moduł płatności Bridge Base Online. Wysokości opłat określa Zarząd PZBS. Aktualne opłaty są podane na stronie  www.bridgenet.pl (zakładka opłaty turniejów).

III. Punkty klasyfikacyjne (PKLe)

Każdy turniej będzie sklasyfikowany zgodnie z Regulaminem zawodów PZBS.

IV. Czas gry

Turnieje rozgrywane są w tempie 7 (siedem) minut na rozdanie, z możliwością skrócenia / wydłużenia rundy. O zmianie czasu decyduje Sędzia prowadzący. W niedokończonych rozdaniach obowiązują zasady określone w pkt XI. Rezultaty Rozjemcze.

W celu zagwarantowania płynności i komfortu gry uczestników turnieju gracz nie wykazujący aktywności ponad 1 minutę może zostać wymieniony na innego gracza.

V. Systemy licytacyjne

Turnieje klubowe BridgeNET, zgodnie z Polityką Systemową PZBS, należą do kategorii 3 zawodów, więc są dopuszczone systemy Zielone i Niebieskie. Zabronione są Konwencje Brązowe.

VI. Karty konwencyjne

 1. Zalecane jest wgranie karty konwencyjnej.
 2. Przed wgraniem karty należy sprawdzić, czy opisuje ona system, który uzgodniliśmy z aktualnym partnerem. W przypadku rozbieżności między zapisami w KK a obrazem ręki, w uzasadnionych przypadkach mogą zostać orzeczone rezultaty rozjemcze w związku z przekazaniem przeciwnikowi błędnej informacji. Ocena pozostaje w gestii Sędziego prowadzącego.
 3. Pary nieposiadające karty konwencyjnej mogą używać tylko systemu Zielonego czyli naturalnego, np. SAYC, bądź systemu typu Wspólny Język lub Strefa.
 4. W turniejach indywidualnych obowiązuje system podany na stronie BridgeNET

VII. Alertowanie

Obowiązują aktualne zasady alertowania PZBS. Sposoby alertowania podczas gry opisane są w specjalnej instrukcji na BBO.

VIII. Etyka gry

 1. Wszyscy gracze zgłaszając się do zawodów BridgeNET, są zobowiązani do przestrzegania zasad etycznych do których m.in. należy:

1)     Stosowanie w zakresie odpowiednim do możliwości realizacji podczas rozgrywek internetowych przepisu 74 MPB 2017 (Właściwie zachowanie i etykieta). Szczegóły w zakładce „Dobre obyczaje

2)     Przestrzeganie absolutnego zakazu porozumiewania się z partnerem w czasie licytacji i rozgrywki rozdania w jakikolwiek sposób.

 1. Jeżeli uczestnicy zawodów dojdą do wniosku, że licytacja przeciwnika nie odpowiada faktycznym składom ręki i stosowanemu przez nich systemowi licytacyjnemu lub przebieg rozgrywki wskazuje na wystąpienie dodatkowych przesłanek, nie wynikających z przebiegu licytacji, stosowanych zrzutek czy logiki, mają możliwość przekazania zgłoszenia takiego przypadku do Komisji Odwoławczej (KO) klubu BridgeNET na adres e-mail Prezesa klubu jacek.grzelczak@pzbs.pl
 2. W przypadku odrzucenia wniosku lub nie podjęcia działań przez Komisję Odwoławczą zawodnikom przysługuje prawo do złożenia zażalenia do Dyrektora Biura PZBS
 3. Komisję Odwoławczą działająca w trybie „online” powołuje Prezes, odpowiednio do potrzeb,  spośród osób o uznanym autorytecie w środowisku brydżowym. Zadaniem KO  jest rozpatrzenie konkretnego przypadku/przypadków oraz podjęcie stosownych działań zapobiegających oszustwom podczas gry w Internecie. Zalecane jest zebranie informacji od obu stron – zgłaszających wątpliwość i graczy co do których wyniku zgłoszono zastrzeżenia, w celu zapewnienia podejrzanym prawa do obrony.
 4. Zawodnicy, w stosunku do których KO dojdzie do przekonania, że uzyskany wynik został osiągnięty w sposób niemożliwy do logicznego wytłumaczenia, a także nie współpracujący z Komisją Odwoławczą, nie podający adresu e-mail do prowadzenia korespondencji, nie udzielający wyczerpujących wyjaśnień w sprawie zgłoszonych wątpliwości, narażają się na uznanie ich za persony „non-grata” w zawodach BridgeNET i otrzymanie sankcji w postaci zawieszenia w prawach członka klubu na okres karencji, który może zostać orzeczony w wymiarze od 1 tygodnia do 6 miesięcy, a w szczególnie drastycznych przypadkach do całkowitego wykluczenia z szeregu członków Klubu.
 5. Czasowe zawieszenie w prawach członka klubu BridgeNET na okres do 1 miesiąca traktowane jest jako ostrzeżenie i nie podlega procedurze odwoławczej.
 6. Dłuższe niż 1 miesiąc zawieszenie w prawach członka klubu BridgeNET oraz inne restrykcje nakładane na członków klubu podlegają procedurze odwoławczej w postaci odwołania do Wydziały Dyscypliny PZBS.
 7. Dodatkową formą kary jest informacja o jej orzeczeniu na stronie klubowej. Każda taka kara podlega procedurze odwoławczej.
 8. Osobom, których gra rodzi uzasadnione podejrzenie, że jest wspomagana niedozwoloną  dodatkową komunikacją, KO może tymczasowo zawiesić prawo do udziału w rozgrywkach BridgeNET. Informacja o tym jest przekazywana podejrzanym drogą elektroniczną (mail, komunikat na platformie BBO)
 9. Dla osób, w stosunku do których została orzeczona kara całkowitego wykluczenia z szeregu członków Klubu, jako karę dodatkową, orzeka się przepadek wpłaconych, a niewykorzystanych środków na rzecz Klubu BridgeNET.

IX. Deklarowanie liczby lew do wzięcia (przycisk Claim)

roszczenia, zrzeczenia (przycisk Claim )

Po złożeniu deklaracji ilości lew do wzięcia/oddania, zawodnik czeka na jej akceptację/odrzucenie (gra nie ustaje). W przypadku odrzucenia deklaracji można kontynuować rozgrywkę lub wezwać sędziego, który zdecyduje o liczbie lew w rozdaniu.

X. Wycofanie niezamierzonej odzywki lub nieumyślnie zagranej karty (przycisk UNDO)

 1. Wycofanie zapowiedzi niezamierzonej (przepis 25 MPB 2017) może nastąpić tylko za zgodą sędziego.
 2. Nie akceptuje się możliwości wycofania zagranej karty.

XI. Rezultaty rozjemcze (adjusty)

 1. W rozdaniach, w których zawodnicy nie zakończyli rozgrywki, a brak możliwości ustalenia jakim rezultatem skończyłoby się rozdanie rozegrane do końca, Sędzia prowadzący turniej przyznaje rezultaty rozjemcze odpowiednio do stwierdzonej sytuacji (przepis 12 MPB 2017).
  • Jeśli jest to możliwe, stosuje się zapisowy rezultat rozjemczy.
  • Jeśli uzyskanie zapisu jest niemożliwe lub niewystarczająco oczywiste, sędzia orzeka procentowy rezultat rozjemczy, stosownie do odpowiedzialności.
 2. Jeśli wykonana przez Sędziego ogólnikowa analiza momentu rozdania, w którym zostało ono przerwane zgadza się z sugerowaną liczba lew możliwych do wzięcia, wynikającą z analizy GIB (narzędzie wbudowane w portal BBO), to Sędzia na tej podstawie ma prawo ustalić wynik.
 3. Jeśli Sędzia ma wątpliwości związane z prognozowanym dalszym przebiegiem rozdania, to ma prawo przyznać:
 • średnią plus (60%) uczestnikowi nieponoszącemu żadnej winy,
 • średnią (50%) uczestnikowi częściowo ponoszącemu winę (w tym: kłopoty z połączeniem),
 • średnią minus (40%) uczestnikowi bezpośrednio ponoszącemu winę (np. zbyt wolna gra)
 1. Sędzia ma prawo do podjęcia innej decyzji, np. przyznanie rezultatu rozjemczego 60/0% co jest obecnie niewykonalne w systemie BBO, ale możliwe do uwzględnienia w wynikach końcowych, w tym tych, na podstawie których przyznaje się pkl-e. Sytuacja ta dotyczy szczególnie zawodników, którzy wylicytowali bardzo zły kontakt i aby uniknąć słabego zapisu, czekają na koniec rundy i automatyczne 40%.

XII. Sposób naliczania wyników końcowych w przypadku konieczności wymiany graczy (zastępstw).

 1. W przypadku zastępstw wywołanych czynnikami losowymi, na wynikach końcowych umieszczany jest zawodnik (zdobywa pkle i pdf), który rozegrał minimum 50% rozdań (albo ten co się zarejestrował albo sub). Jeżeli obaj rozegrali po 50% to wynik idzie na dobro zawodnika, który płacił za turniej.
 2. Jeżeli zawodnik odmówił gry lub został usunięty z zawodów na skutek wykroczenia sędzia prowadzący zawody podejmuje decyzję o sposobie klasyfikacji uczestników.
 3. Jeżeli żaden z zawodników (zapisujący się do turnieju i jego zastępcy) nie spełnił wymogu rozegrania 50% rozdań, uzyskane rezultaty pozostają na liście wyników w pozycji określanej jako „no name” a wyniki nie zostają nikomu zaliczone w klasyfikacjach długofalowych.

XIII. Sprawy finansowe

 1. Turnieje brydżowe BridgeNET są z definicji przedsięwzięciem non-profit. Wszystkie opłaty są przeznaczone na pokrycie kosztów prowadzenia ośrodków, sprzętu, obsługi, BBO, itd.
 2. W turniejach par lub indywidualnych obowiązuje zasada, że opłata centralna od zawodnika wpływa w całości na konto ZG PZBS. Wysokość opłaty jest podawana w komunikacie o organizacji zawodów.
 3. W turniejach BridgeNET nie obowiązują zniżki.

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do PZBS.
 2. Wszelkie sprawy sporne w trakcie turnieju, również nieujęte w niniejszym regulaminie, rozstrzyga Sędzia prowadzący.
 3. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Główny PZBS.
 4. Administracja BridgeNET:

Jacek Grzelczak (Calpus)– Prezes Klubu 
e-mail: jacek.grzelczak@pzbs.pl.